Privacy policy

Šī privātuma politika informē par privātuma praksi un personas datu apstrādes principiem saistībā ar SIA BUFFET mājas lapu www.brunchgarden.lv un pakalpojumiem. Lai sazinātos saistībā ar datu apstrādes jautājumiem, lūdzu rakstiet e-pastu uz info@brunchgarden.lv

SIA BUFFET vāc, apstrādā, glabā, kopīgo, dzēš un aizsargā klienta personas datus, pamatojoties uz Personas datu aizsardzības regulu Nr.2016/679 un citiem LR spēkā esošiem normatīviem aktiem. SIA BUFFET nodrošina likumīgu, godprātīgu klienta personas datu apstrādi.

Personas datu apstrādes kategorijas

 1. Personas datu kategorijas ir atkarīgas no klienta izmantotajiem pakalpojumiem un produktiem. SIA BUFFET ir tiesīgs apstrādāt šādas personas datu kategorijas:
  1. Dati, kurus klients pats paziņo SIA BUFFET;
  2. Vārds, uzvārds, personas kods vai dzimšanas datums;
  3. Korespondences adrese, telefona numurs, e-pasta adrese;
  4. Bankas dati;
  5. Komunikācijas dati. Informācija no e-pasta adreses – vēstules, kas ir saistīti ar klienta komunikāciju ar kompāniju;
  6. Sīkdatnes – dati par SIA BUFFET interneta vietnes apmeklēšanu;
  7. Dati, laiks, interneta pārlūkošanas apjoms.

Personas datu apstrādes pamats

 1. Klients, kā personas datu subjekts, pats dod piekrišanu personas datu vākšanai un apstrādei noteiktiem mērķiem. Klienta piekrišana ir viņa brīva griba un patstāvīgs lēmums, kas var tikt sniegts/atsaukts jebkurā brīdī, tādējādi atļaujot SIA BUFFET apstrādāt personas datus. Piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes likumību vai saņemto pakalpojumu kvalitāti, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma. 
 2. SIA BUFFET ir tiesības apstrādāt klienta personas datus tādā apjomā, kādā tas ir objektīvi nepieciešams un pietiekams, lai nodrošinātu savlaicīgu, kvalitatīvu, ērtu apkalpošanu.
 3. SIA BUFFET ir tiesīgs apstrādāt klienta personas datus, lai izpildītu normatīvo aktu prasības, lai sniegtu atbildes uz valsts un pašvaldības likumīgiem pieprasījumiem.
 4. Lai klientam sniegtu kvalitatīvus pakalpojumus un apkalpošanu, SIA BUFFET apkopo un apstrādā noteiktus personas datus, kas tiek savākti pirms līguma noslēgšanas vai jau noslēgtā līguma laikā.
 5. Apstrādājot Klienta personas datus, SIA BUFFET var veikt profilēšanu, lai piešķirtu bonusus, lai sūtītu automatizētus individuālus piedāvājumus, ja esat nepārprotami piekrituši tādus saņemt, kuri tiek piedāvāti tikai biznesa nolūkos un neradīs klientam tiesiskas sekas.

Nolūki personas datus apstrādāšanai

 1. Līguma noslēgšanai un izpildei ar klientu;
 2. Pieprasīto pakalpojumu un informācijas sniegšanai;
 3. Klienta pasūtījumu apstrādei un nepieciešamo dokumentu noformēšanai;
 4. Tehniskā atbalsta nodrošināšanai saistībā ar sniegtajiem pakalpojumiem;
 5. Apdraudējuma un krāpniecisku darbību novēršanai;
 6. Informatīvu ziņojumu sūtīšanai, ja klients ir nepārprotami piekritis tādus saņemt, piedāvājuma attīstības veicināšanai un jaunu pakalpojumu izziņošanai;
 7. Statistisko datu apstrādei un tirgus analīzes veikšanai.

Personas datu iegūšana

 1. SIA BUFFET iegūst klienta personas datus, kad klients:
  1. Pierakstās jaunumu saņemšanai no SIA BUFFET;
  2. Iegādājas un izmanto produktus vai pakalpojumus no SIA BUFFET;
  3. Apmeklē vai pārlūko SIA BUFFET vietnes;
 2. SIA BUFFET un to pilnvarotās personas, pamatojoties uz Personas datu aizsardzības regulu Nr.2016/679 ir tiesīga apstrādāt klienta personas datus, kas ir saņemti no klienta.

Personas datu glabāšanas laikaposms

 1. SIA BUFFET ir tiesīgs apstrādāt un glabāt personas datus, kamēr:
  1. Nav atsaukta klienta piekrišana personas datu apstrādei;
  2. Ir spēkā līgumsaistības starp klientu un SIA BUFFET;
  3. Līdz personas datu izmantošanas mērķa sasniegšanai, kas noteikta to saņemšanas brīdī.

Personas datu koplietošana

 1. SIA BUFFET sniedz klienta personas datus tikai nepieciešamā un pietiekamā apjomā atbilstoši normatīvo aktu prasībām un ņemot vērā konkrētās situācijas objektīvus apstākļus;
 2. Nepieciešamības gadījumā SIA BUFFET nodod klienta personas datus SIA BUFFET pilnvarotām personām, pamatojoties uz Personas datu aizsardzības regulu Nr.2016/679 un/vai partneriem, aģentiem, pakalpojumu  piegādātājiem, kas iesaistīti klientam pasūtīto vai izmantoto produktu un pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanai un uzlabošanai;
 3. SIA BUFFET ir tiesīga nodot klienta personas datus tiesībsargājošām iestādēm, citām valsts un pašvaldības iestādēm, ja tas izriet no normatīvajiem aktiem vai attiecīgās iestādes informācijas pieprasījuma.

Personas datu aizsardzība

 1. Lai aizsargātu klienta personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, iznīcināšanas vai izpaušanas SIA BUFFET pielieto mūsdienu tehnoloģijas, ievēro tehniskas un organizatoriskas prasības;
 2. SIA BUFFET rūpīgi pārbauda visas pilnvarotās personas, partnerus, aģentus, pakalpojuma sniedzējus, kompānijas darbiniekus, kuri apstrādā klienta personas datus, kā arī izvērtē atbilstošu drošības pasākumu pielietošanu un personas datu glabāšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 3. SIA BUFFET neuzņemas atbildību par jebkādu nesankcionētu piekļuvi personas datiem un/vai personas datu zudumu, ja tas nav atkarīgs no SIA BUFFET (piem., klienta vainas un/vai nolaidības dēļ).

Klienta tiesības

 1. Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atteikties no komercpaziņojumu saņemšanas un iebilst pret savu personas datu profilēšanu;
 2. Piekrišanas atsaukums neietekmē personas datu apstrādes likumību un/vai saņemto pakalpojumu kvalitāti, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma;
 3. Klientam ir tiesības labot visus rīcībā esošos personas datus par sevi;
 4. Klientam ir tiesības pieprasīt dzēst vai ierobežot to personas datu apstrādi, kuru apstrāde vairs nav nepieciešama saskaņā ar nolūkiem, kādiem tie tika vākti un apstrādāti, sniedzot iesniegumu.
 5. Klientam ir tiesības iegūt informāciju par tām fiziskām vai juridiskām personām, kuras ir saņēmušas informāciju par šo klientu;
 6. Klientam ir tiesības saņemt vai nodot savus personas datus tālāk citam datu pārzinim. Šīs tiesības ietver tikai tos datus, ko klients ir sniedzis SIA BUFFET, pamatojoties uz savu piekrišanu vai līgumu, un ja apstrādāšana tiek veikta automatizēti. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības nepieciešams iesniegt rakstveida iesniegumu.
 7. Citas tiesības saskaņā ar VDAR. Vairāk informācijas skatiet, apmeklējot ES datu aizsardzībai veltīto mājas lapu.